Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er Nuummi Uumasut, herefter kaldt foreningen.
 2. Foreningen har hjemsted i Nuuk

§ 2 Foreningens formål

 1. Foreningens formål er i samarbejde med Dyrenes Venner og Kommuneqarfik Sermersooq, og andre interesserede at skabe et grundlanf for dyrlæge i Nuuk

  Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

  Foreningens kan beslutte sig særligt for at ville arbejde med andet. Beslutningen tages af den til enhver tid siddende bestyrelse for foreningen.

§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Indmeldelse i andre organisationer, forneinger eller klubber kan besluttes af generalforsamling ved simpelt stemmeflertal

§ 4 Medlemskreds og kontigent

 1. Som medlemmer kan optages enhver, som ønsker at støtte Nuummi Uumasut og derved sikre, at der kommer en dyrlæge til Nuuk
  • Kun ejere til dyr som er chippet og registreret i Kommuneqarfik Sermersooq, kan blive medlem af foreningens dyrlægeordning og derved opnår rabatter, ejere til dyr som ikke er medlem af foreningen betaler fuld takst for dyrlægehjælp.
 2. Medlemskontigent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen, og får virkning fra det følgende kalenderår, der følger generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1 maj og indkaldes med mindst to ugers varsel via offentlige medier eller annoncering.
 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 4. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
  Kun medlemmer af foreningens har stemmeret. Indmeldelse i forningen kan ske på generalforsamlingen.
 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Besturelsens/formandens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab (evt. forelæggelse af næste års budget)
  5. Fastsættelse af kontigent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg i hhv. til § 6 stk. 2, 3 og 4
  8. Valg af Nuummi Uumasuts bestyrelses-suppleanter
  9. Valg af revisor(er) og revisor-suppleant
  10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
  11. Evt.
 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.
  Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal jf. dog § 9, stk 1.
 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst tre medlemmer af foreningen eller bestyrelsen for foreningen, skriftligt stimmer krav herom.

§6 Foreningens daglige ledelse

 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen som består af:
  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 4 medlemmer
  Der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.
 2. Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på generalforsamlingen i ulige år for 2 år ad gangen.
 3. Næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen i ulige år for 2 år ad gangen.
 4. Revisor og suppleanter til bestyrelsen i forningen vælges for 1 år ad gangen.
 5. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
 8. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i denne forfald næstformandens.
 9. Formanden drager omsorg for , at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

§ 7 Regnskab og revision

 1. Foreningens formue skal anbringes i anderkendt pengeinstitut.
 2. Renskabsåret er 1. januar - 31. december.
 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest otte dage før generalforsamlingen.
 4. Renskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 8 Tegningsregler

 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
 2. Køb og salg af fast ejendom og pantsætning af aktiver kræver forudgående godkendelse af en generalforsamling.

§ 9 Hæftelse

 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud, medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§ 10 Vedtægtsændringer

 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når forslaget fremgår af indkaldelsen og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget

§ 11 Opløsning

 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til et dyrevelfærdsorienteret formål efter generalforsamlingens beslutning.